הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Javascript And The DOM

Changing CSS with jQuery

<html>
  <head>
    <title>jQuery Examples</title>
 
    <link rel="stylesheet" href="master.css" />
 
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.1.min.js"></script>
    <script src="example1.js"></script>
  </head>
 
  <body>
    <div class="colored">
    </div>
    <form>      
      <input type="button" id="red" value="red"/>
      <input type="button" id="green" value="green"/>
      <input type="button" id="blue" value="blue"/>
      <br />
      <input type="button" id="round" value="round" />
      <input type="button" id="unround" value="unround" />
      <br />
      <input type="button" id="toggle" value="toggle" />
 
    </form>
 
  </body>
</html>
.colored {
  width : 200px;
  height: 200px;
  position: absolute;
  top: 40%;
  left: 40%;
  background-color: red;
}
$('document').ready(function() {
 
  var div = $('div.colored');
 
  $('#red').click( function() {
    div.css('background-color', 'red');
  });
 
  $('#blue').click( function() {
    div.css('background-color', 'blue');
  });
 
  $('#green').click( function() {
    div.css('background-color', 'green');    
  });
 
  $('#round').click( function() {
    div.css('border-radius', 10); 
  });
 
  $('#unround').click( function() {
    div.css('border-radius', 0); 
  });
 
  $('#toggle').click( function() {
    div.fadeToggle();
  });
 
});

Mouse Movement

<html>
  <head>
    <title>Mouse Move</title>
    <link rel="stylesheet" href="mouse.css" />
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.1.min.js"></script>
    <script src="mouse.js"></script>
  </head>
 
  <body>
    <div id="info" class="text-panel">
      <p>Mouse Coordinates: <span id="result"></span></p>
    </div>
 
    <div id="instructions" class="text-panel">
      <p>Move the mouse inside the yellow box and watch its coordinates
      in the result box
      </p>
    </div>
 
    <div id="board">
    </div>
  </body>
</html>
div.text-panel {
  background-color: lightgrey;  
}
 
#info {
  width: 200px;
  height: 20px;
  padding-left: 5px;
  padding-right: 5px;
}
 
#instructions {
  width: 220px;
  height: 100px;
  overflow: auto;
  margin-top: 20px;
  padding: 20px;
}
#board {
  background-color: yellow;
  width: 500px;
  height: 500px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}
$('document').ready(function() {
 
  var result = $('#result'),
    board = $('#board'),
    colors = ['yellow', 'blue', 'green', 'red', 'lightblue', 'cyan', 'purple'],
    currentColor = 0;
 
  board.mousemove(function(e) {
    result.html( '(' + e.offsetX + ','+ e.offsetY+ ')');
  });
 
  board.mouseup(function(e) {
    ++currentColor;
    board.css('background-color', colors[currentColor % colors.length]);
  });
});
 
<!DOCTYPE html>
 
<html>
<head>
  <title>Shopping list</title>  
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.1.min.js"></script>
  <script src="shopping.js"></script>
 
</head>
 
<body>
  <h1>Ye Old Shopping List</h1>  
  <ul class="shopping-list">
  </ul>
  <form>
    <input type="text" id="item" />
    <input type="submit" value="Add" />
  </form>
</body>
</html>
 
$('document').ready(function() {
 
  $('form').submit(function(e) {
    e.preventDefault();
    var textfield = $('#item'),
      item = textfield.val(),
      newItem;
 
    if ( item.length > 0 ) {
      newItem = $(document.createElement('li'));      
      newItem.addClass('shopping-item');
      newItem.html(item);
 
      $('ul.shopping-list').append(newItem);
      textfield.val("");  
    }
  });
});

Adding DOM Elements - Tic Tac Toe

<html>
  <head>
    <style>
      @import 'xo.css';
    </style>
 
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.1.min.js"></script>
    <script src="xo.js"></script>
  </head>
 
  <body>
    <table>
      <tr>
        <td class="bottom right"      id="0"></td>
        <td class="bottom left right"   id="1"></td>
        <td class="bottom left"      id="2"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="top bottom right"    id="3"></td>
        <td class="top bottom left right" id="4"></td>
        <td class="top bottom left"    id="5"></td>
      </tr>      
      <tr>
        <td class="top right"       id="6"></td>
        <td class="top left right"     id="7"></td>
        <td class="top left"        id="8"></td>
      </tr>      
    </table>
  </body>
</html>
body {
  background-color: #BBB07C;
}
 
form#newgame {
  font-size: 0.5em;
}
 
table {
  width: 100%;
  height: 100%;
  border-collapse: collapse;
  background-color: #5A6F75;
}
 
td {
  width: 30%;
  height: 30%;
  border: hidden 1px;
}
 
.top {
  border-top: solid;
}
 
.bottom {
  border-bottom: solid;
}
 
.left {
  border-left: solid;
}
 
.right {
  border-right: solid;
}
$(function() {
 
  function getPlayerId(move) {
    return (move % 2) + 1;
  }
 
  function getImageForMove(move) {
    var playerid = getPlayerId(move);
 
    if ( playerid === getPlayerId(0) ) {
      return 'o.png';
    } else {
      return 'x.png';
    }
  }
 
  function checkVictory(board, player) {
    // check winning row
    if ( board[0] === player && board[1] === player && board[2] === player ) return true;
    if ( board[3] === player && board[4] === player && board[5] === player ) return true;
    if ( board[6] === player && board[7] === player && board[8] === player ) return true;
 
    // check winning column
    if ( board[0] === player && board[3] === player && board[6] === player ) return true;
    if ( board[1] === player && board[4] === player && board[7] === player ) return true;
    if ( board[2] === player && board[5] === player && board[8] === player ) return true;
 
    // check winning diag
    if ( board[0] === player && board[4] === player && board[8] === player ) return true;
    if ( board[2] === player && board[4] === player && board[6] === player ) return true;
 
    return false;  
  }
 
 
  $('document').ready(function() {
    var board     = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
      currentMove  = 0;
 
 
    $('td').click(function(e) {
      var td = $(this),
        square = td.attr('id'),
        center = $(document.createElement('center')),
        img = $(document.createElement('img')),
        currentPlayer = getPlayerId(currentMove);
 
 
      if ( board[square] !== 0 ) {
        alert('Sorry, This one is taken');
        return;
      }
 
      img.attr('src', getImageForMove(currentMove) );
      board[square] = currentPlayer;
 
      center.append(img);
      td.html( center );
 
      if ( checkVictory(board, currentPlayer) ) {
        alert('Player ' + currentPlayer + ' Won !');
        $('td').unbind();
      }
      ++currentMove;
    });
 
 
  });
 
}());

Converter Code

<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="converter.css" />      
 
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.5.1.min.js"></script>
    <script src="converter.js"></script>
 
    <title>Best Converter Tool In The World</title>
  </head>
 
  <body>
    <form id="converter">
      Seconds: <input type="text" id="seconds" /> <br />
      Minutes: <input type="text" id="minutes" /> <br />
      Hours: <input type="text" id="hours" /> <br />
    </form>
  </body>
</html>
input {
  margin: 5px;
}
$('document').ready(function() {
 
  $('input').change(function() {
    var src = $(this),
      amt = src.val(),
      unit = src.attr('id'),
      input_sec = $('input#seconds'),
      input_min = $('input#minutes'),
      input_hr = $('input#hours');
 
    if ( unit === 'seconds') {
      input_sec.val(amt);
      input_min.val(amt / 60);
      input_hr.val(amt / 3600);
 
    } else if ( unit === 'minutes' ) {
      input_sec.val(amt * 60);
      input_min.val(amt);
      input_hr.val(amt / 60);
 
    } else if ( unit === 'hours') {
      input_sec.val(amt * 3600);
      input_min.val(amt * 60);
      input_hr.val(amt);
    }
  });
});