הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Basic Regular Expressions

  Regular Expressions Symbols

  Assertions Quantifiers Metacharacters
  \A, ^ - true at the begining of a string * match zero or more times [] Any character inside the []
  \Z, $ - true at the end of a string + match 1 or more times ...|... alterations
  \G true at the end-of-match position of prior m//g ? match 1 or 0 times \s match whitespace
  \b true at word boundary {COUNT} match exactly COUNT times \w match a word character
  {MIN, MAX} match at least MIN times but not more than MAX times \d match a digit character
  . match any character
  use strict;
  use warnings;
  
  my $has_a_number = qr {
  # this regular expression matches a string
  # that has at least one digit somewhere ...
    \d  [ ]  \d
  }xms;
  
  my $starts_with_http = qr {
  # matches any string that starts with http://
  # very useful for interneting
  
  # we start the line
    ^
  # then look for the http (and maybe the https)
  
    https?
  
  # finish with a :// 
    ://
  
  }xms;
  
  warn 'matching against: ', $has_a_number;
  
  while (my $line = <>) {
    print "Kaboom !\n" if $line =~ $has_a_number;
  }
  
  while (my $line = <>) {
    print "Kaboom !\n" if $line =~ /\d/;
  }
  
  while (<>) {
    print "Kaboom !\n" if /^http:\/\//;
  }
  
  use strict;
  use warnings;
  
  my $DOUBLE_SPACES_RE = qr {
  # catch any number of whitespaces and tabs
    [ \t]+
  }xms;
  
  while (<>) {
    s/$DOUBLE_SPACES_RE/ /g;
    print;
  }
  
  
  use strict;
  use warnings;
  
  my $IDENTIFIER_RE = qr {
    \b
  # take some text
    (  [a-zA-Z_]+ )
  # which ends with one or more digits
  
    (  \d+  )
  
    \b
  }xms;
  
  my $TWO_WORDS = qr {
    (\b\w+\b)
  
    \s+
  
    (\b\w+\b)
  
  }xms;
  
  while (my $line = <>) {
    my ($word, $count) = $line =~ m/$IDENTIFIER_RE/;
    
    next if ! $count;
  
    print $word x $count, "\n";
  }
  
  while (my $line = <>) {
    $line =~ s/$TWO_WORDS/$2 $1/g;
    print $line;
  }
  
  
  use strict;
  use warnings;
  
  my $DUPS_RE = qr {
    
    (\b\w+\b)
  
    .*
  
    \1
  
  }xms;
  
  while (<>) {
    my ($dup) = m/$DUPS_RE/;
    next unless $dup;
  
    warn "the word $dup is duplicated !";
  }
  
  
  course: